קטע:מצודות על שמואל ב ג א

מצודת דוד

"ודלים" - שפלים וחלשים

"הולך וחזק" - בכל עת התחזק יותר

"ארוכה" - זמן ארוך

מצודת ציון

"ודלים" - חלושים כמו (בראשית מא יט)דלות ורעות