קטע:מצודות על שמואל א כ כב

מצודת דוד

"כי שלחך ה'" - רצה לומר ההליכה תהיה לך לטובה ומה' היא

"לך" - אז לך לדרכך וברח לך

"ממך והלאה" - להלן ממקום עמדך כי כשירצה לעשות זה הסימן יזרוק שוב חץ להיות רחוק מהראשון וכאשר עשה באמת

מצודת ציון

"לעלם" - לנער כמו (לעיל יז נו) בן מי זה העלם