קטע:מצודות על שמואל א כח כ

מצודת דוד

"גם כח" - מלבד מה שהיה מתבהל מדברי שמואל עוד הלך ממנו כחו גם בעבור מניעת האכילה

"ויפול וגו'" - להשתחוות לשמואל

מצודת ציון

"מלא קומתו" - רוצה לומר כל קומתו