קטע:מצודות על שמואל א כח י

מצודת דוד

"חי ה'" - הריני נשבע חי ה' אם יקרה לך עונש בדבר זה

מצודת ציון

"יקרך" - מלשון מקרה

"עון" - ענין עונש וכן (איכה ה ז)ואנחנו עונותיהם סבלנו