פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כו יט

מצודת דוד

"לאמר" - כאלו יאמרו אלי לך עבוד וגו' כי גורשים אותי מבין ישראל ללכת בין פלשתים ויונתן תרגם איזל דוד ביני עממיא פלחי טעותא

"מהסתפח" - מלהיות מאוסף בארץ ישראל היות עד הנה חשבתי כאשר ראה המלך שנמסר בידי במערה ולא הרגתיו יחדול עוד מדלוק אחרי אבל עתה שעם כל זה רודף אחרי בעל כרחי ארחיק נדוד מארץ ישראל

"ארורים הם" - בני האדם האלו

"ואם בני האדם" - הם הסיתו אותך עלי כי הבחירה חפשית באדם באין מעצור

"אם ה' וגו'" - אם הדבר מה' ומצד העונש אקריב מנחה לה' ויהי רצון שיקבל לריח ניחוח וירף ממני

מצודת ציון

"הסיתך" - מלשון הסתה ופתוי

"ירח" - מלשון ריח

"מנחה" - רצה לומר תשורה וקרבן

"מהסתפח" - ענין הקבוץ והדבוק ואסיפת דבר אל דבר כמו (לעיל ב לו) ספחני נא