מצודות על שמואל א כה יח


מצודת ציון

"נבלי" - נאדות

"עשויות" - מתוקנות ומבושלות כמו (בראשית יח ז)וימהר לעשות אותו

"קלי" - קמח משבלים צלויות כמו (ויקרא כג יד)ולחם וקלי

"ומאה צמוקים" - מאה אשכלות ענבים יבשים וכן (דברי הימים א יב מא)דבלים וצמוקים

"ומאתים דבלים" - מאתים ככר והם תאנים מקובצות דרוסות יחד עד שנעשים גוף אחד כעין ככר לחם