מצודות על שמואל א כה ז


מצודת דוד

"ועתה וגו'" - רצה לומר עתה אודיע לך שרועיך אשר היו עמנו לא הכלמנו אותם בדברי ריב ומצה אף לא נחסר להם מאומה כי לא שלחנו יד בכל אשר להם

מצודת ציון

"נפקד" - נחסר

"מאומה" - כלל לא