קטע:מצודות על שמואל א כג ט

מצודת דוד

"וידע דוד" - הבין מדעתו שעליו לבד מחריש הרעה ולזה פחד פן ימסרוהו בידו

מצודת ציון

"מחריש" - ענין מחשבה כמו (משלי ג כט)אל תחרוש על רעך רעה