קטע:מצודות על שמואל א יח כא

מצודת דוד

"בשתים תתחתן בי" - רצה לומר באחת משתי בנותי או אתן לך את מרב בעל כרחה או את מיכל ברצונה

"ותהי לו למוקש" - כי על ידי כן ילחם בפלשתים

"ויאמר שאול וגו'" - כן אמר בלבו