קטע:מצודות על שמואל א יח ה

מצודת דוד

"על אנשי המלחמה" - לראש ולשר על אנשי המלחמה

"עבדי שאול" - הם שרי המלחמה ועם שהיה מאומנותם לא נתקנאו בו

"ויצא דוד" - מאז והלאה יצא במלחמה

מצודת ציון

"ישכיל" - יצליח כי המצליח נראה הוא כעושה בהשכל