קטע:מצודות על שמואל א יז מט

מצודת דוד

"במצחו" - נכנסה בכובע הנחושת ונקבה ונטבעה במצחו

"אל הכלי" - כלי הרועים אשר שם האבנים בה

מצודת ציון

"ויקלע" - זרק האבן בכלי הקלע

"ותטבע" - מלשון טביעה