קטע:מצודות על שמואל א יג יח

מצודת דוד

"המדברה" - מוסב על הדרך לומר שהדרך יפנה המדברה

"הנשקף" - גבול ההוא היה נראה להעומד על גי הצבועים

מצודת ציון

"הנשקף" - ענין הבטה כמו (שופטים ה כח)בעד החלון נשקפה

"גי" - עמק

"הצבועים" - בה היו צבועים ואמרו רבותינו ז"ל (בבא קמא טז א)שהוא אפעה והוא בעל גוונים מחולפים כמנין ימות החמה ולזה קרוי צבוע