קטע:מצודות על שמואל א יג ח

מצודת דוד

"ויפץ העם" - נתפזרו והלכו ממנו

"למועד אשר שמואל" - כמו למועד אשר אמר שמואל רצה לומר להזמן שקבע לו שמואל מאז משחו למלך כמו שכתוב למעלה (י ח)

"ויוחל" - המתין שבעת ימים מעת בואו אל הגלגל

מצודת ציון

"ויוחל" - ענין המתנה כמו (בראשית ח י)ויחל עוד