פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יב יז

מצודת דוד

"ודעו" - ובזה דעו שרבה רעתכם וכאשר אמרתי ואף שהסכים המקום עמכם כי כן מעשה ה' אבל האמת הוא שעשיתם הרע לעצמכם וגם רעה היא בעיני ה'

"אקרא וגו'" - ועם כל זאת כאשר אקרא אל ה' על המטר ישמע קולי ויתן קולות רעמים ומטר כי כן ימלא שאלת המבקש הטובה היא אם רעה

"הלא קציר חטים היום" - ואם כן עתה המטר לקללה תחשב ואף רעה היא בעיני ה' להביא הקללה בעולם על לא דבר

מצודת ציון

"רבה" - גדולה