מצודות על שמואל א יא ו


מצודת דוד

"ותצלח" - עבר עליו רוח גודל לבב וגבורה מה' כשמעו וגו' וחרה אפו על נחש העמוני