קטע:מצודות על שמואל א יא ב

מצודת דוד

"ושמתיה חרפה" - הדבר הזה יהיה חרפה לכל ישראל על שלא יוכלו להושיע אתכם מבזיון גדול כזה

"בזאת" - בזה התנאי והאופן שאנקר מכל איש עין ימינו

מצודת ציון

"בנקור" - ענין נקיבה כמו (במדבר טז יד)העיני האנשים ההם תנקר