קטע:מצודות על שמואל א טו לה

מצודת דוד

"כי התאבל" - רצה לומר לפי שעם שהיה מתאבל על שאול עם כל זאת נחם ה' וגו' ולא חש על אבלותו לזה נעצב מאוד ולא בא עוד לפני שאול (אבל שאול בא לפני שמואל כמו שנאמר לקמן יט)

מצודת ציון

"יסף" - מלשון הוספה