פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"עתה וגו'" - רצה לומר מאז הכיתם ולא החרמתם עתה לך והחרימם מכל ומכל

מצודת ציון

"והחרמתם" - ענין כליון וכריתה

"מעולל" - הוא הרך בשנים כמו (ישעיהו סה כ)עול ימים והוא גדול מן היונק