קטע:מצודות על שמואל א ז ב

מצודת דוד

"מיום" - רצה לומר מהתחלת שבת הארון וכל הימים הרבים שהיו במספר עשרים שנה אשר ישב שם בכל הזמן ההוא נהו ויללו ישראל להתחרט על מעשיהם אשר לא טובים ושבו ללכת אחרי ה'

מצודת ציון

"שבת" - ענין עכבה

"וינהו" - מלשון נהי ויללה