פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א ד ו

מצודת דוד

"וידעו" - אחר החקירה נודע להם שבא הארון אליהם

"ויאמרו" - אלו לאלו

מצודת ציון

"העברים" - בני ישראל נקראים עברים כי אברהם אביהם היה מעבר הנהר