מצודות על שמואל א ג יז


מצודת דוד

"כה יעשה לך אלהים" - גזם ולא אמר וכדומה לזה נמצא הרבה במקרא והרי הוא כאומר רעה כזאת וכזאת יעשה לך אלהים ועוד כזאת יוסיף לך רעה אם תכחד ממני אפילו דבר אחד מכל דבר ה'

"מה הדבר" - רצה לומר אין ספק שה' קרא לך עוד לזאת אשאלך מה דבר בך ואל תמנע מלהגיד לי

מצודת ציון

"תכחד" - ענין מניעה והעלמה כמו (בראשית מז יח)לא נכחד מאדוני