קטע:מצודות על שמואל א ג יג

מצודת דוד

"ולא כהה בם" - רצה לומר אף בשמוע דברי איש האלהים עם כל זאת לא חש ולא גער בבניו להכהות מראות פניהם לביישם ברבים

"בעון" - בעבור העון אשר יודע הוא מה שבניו מקילים ובוזים כבודי ולא מיחה בהם כראוי ומלת להם היא תקון סופרים והרי הוא כאלו נאמר לי או רצה לומר שאת עצמם מקללים ברוע מעשיהם כי ענוש יענשו והקללה תבא עליהם

"והגדתי לו" - רצה לומר הלא מאז הגדתי לו על ידי איש אלהים שאשפוט את ביתו

מצודת ציון

"מקללים" - ענין בזיון כמו (מלכים-א ב ח) קללה נמרצת או הוא מלשון קללה ממש

"כהה" - ענין חושך