קטע:מצודות על שמואל א ג יא

מצודת דוד

"תצלינה שתי אזניו" - ירעדו אזניו מגודל החרדה והכונה היא על לקיחת הארון

מצודת ציון

"תצלינה" - ענין תנועה ורעדה כמו (חבקוק ג טז)לקול צללו שפתי