פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וטרם יגלה" - עד הנה עדיין לא נגלה אליו ה' לדבר בו

"טרם ידע" - עדיין לא ידע חכמת אלהות בהיותו עודנו נער כי אם ידע היה אם כן מכיר קול נבואה

מצודת ציון

"טרם" - עדיין לא כמו (שמות י ז)הטרם תדע