קטע:מצודות על שמואל א ב לו

מצודת דוד

"לאגורת כסף" - בעבור אגורת כסף וככר לחם אשר יקבל ממנו במתנה.

"ואמר" - הנותר בביתך יאמר לו: בבקשה ממך אספני וחברני נא אל אחת ממשמרות הכהנים, לאכול בזה פת לחם. כי יהיה חסר לחם בזולת זה.

"להשתחות לו" - להכהן הגדול אשר יועמד מזרע צדוק.

מצודת ציון

"לאגורת" - האל"ף נוספת, והוא כמו "גרה", שהיא מטבע של כסף והוא מעה.

"וככר" - כך נקרא לחם שלם.

"ספחני" - ענין הקבוץ והדבוק, כמו (ישעיהו יד א) "ונספחו על בית יעקב".

"פת" - הוא פרוסה, כמו (ויקרא ב ו): "פתות אותה פתים".