קטע:מצודות על שמואל א ב ל

מצודת דוד

"ובוזי" - הם בני עלי שביזו את המקום יקל כבודם וכן היה בימי שלמה כי גירש את אביתר מכהן לה' שהיה מזרע עלי (מלכים-א ב כז) וכיהן צדוק תחתיו (שם פסוק לה) שהיה מזרע פינחס

"כי מכבדי" - מי שהיה מכבד אותי אכבדו גם אני רצה לומר אחזיר שמוש הכהונה לבני פנחס בן אלעזר שכיבד אותי בשטים בקנאו את קנאתי

"יתהלכו לפני" - רצה לומר ישמשו בכהונה גדולה

"ובית אביך" - הם בני איתמר

מצודת ציון

"חלילה" - חולין וגנאי

"יקלו" - הוא הפך הכבוד