מצודות על שמואל א ב ב


מצודת דוד

"כי אין בלתך" - רצה לומר אין בורא בלתך ומי מהנבראים אשר ידמה קדושתו לקדושת הבורא

מצודת ציון

"בלתך" - זולתך

"צור" - ענין חוזק והוא מלשון צור וסלע