קטע:מצודות על שמואל א א כד

מצודת דוד

"בפרים שלשה" - עם שלשה פרים לזבוח לה' והקמח למנחות והיין לנסכים

"ותביאהו" - את הנער

"והנער נער" - רצה לומר הנער היה עודנו נער קטן ורך ועם כל זה לא נמנעה מלהביאו כאשר גמלתו

מצודת ציון

"ואיפה" - שם מדה בת שלש סאין

"ונבל" - נאד והוא כלי היין