קטע:מצודות על שופטים כ מג

מצודת דוד

"עד נכח הגבעה" - רצה לומר רדפום ורמסום עד מול הגבעה ממזרחה

"מנוחה הדריכוהו" - במקום מנוחתו ונחלתו קראו אלו לאלו רמסוהו

"הרדיפוהו" - קראו אלו לאלו רדפוהו

"כתרו" - סבבו אותו ככתר הזה המסבבת את הראש כמו (תהלים כב יג) אבירי בשן כתרוני

מצודת ציון

"כתרו" - מלשון כתר

"הדריכוהו" - מלשון דריכה ורמיסה