מצודות על שופטים כ כו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"וכל העם" - כפל הדבר לתוספת ביאור

"ויעלו עולות ושלמים" - עולות לרצות עצמן לה' ושלמים לעשות שלום בינם לאביהם שבשמים

מצודת ציון

"וישבו" - ענין עכבה

"ויצומו" - התענו