קטע:מצודות על שופטים כ כא

מצודת דוד

"ארצה" - הפילו חללים לארץ ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין קא ב) שנענשו על שלא מיחו בפסל מיכה