קטע:מצודות על שופטים כ ז

מצודת דוד

"הנה כלכם בני ישראל" - רצה לומר הלא כולכם עם קדוש ורע עליכם המעשה לזאת הבו לכם דבר עצה כי הדבר נוגע לכם בכלל

מצודת ציון

"הבו" - תנו

"הלום" - פה כמו (שמות ג ה)אל תקרב הלם