פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים כא ג

מצודת דוד

"למה ה' וגו'" - למה באה על ידינו תקלה כזאת להחסיר מישראל שבט אחד וכאלו שאלו להורותם מה לעשות להעמיד השבט

מצודת ציון

"להפקד" - להחסיר כמו (במדבר לא מט)ולא נפקד ממנו איש