מצודות על שופטים י ח


מצודת דוד

"את כל וגו'" - יפרש מה שנאמר בתחלת המקרא בני ישראל הם כל בני ישראל אשר בעבר הירדן

"בשנה ההיא וגו'" - רצה לומר מיד בשנה שמת יאיר התחילו לרעוץ ולרוצץ את ישראל ושמנה עשרה שנה התמיד הדבר ורצה לומר לא היה בהדרגה כי אם בפעם אחת ולא כדרך שאר המשעבדים

מצודת ציון

"וירעצו" - ענין שבירה כמו (שמות טו ו)תרעץ אויב

"וירצצו" - אף הוא ענין שבירה כמו (ישעיהו מב ג)קנה רצוץ