קטע:מצודות על שופטים יט כה

מצודת דוד

"וישלחוה" - שלחוה לנפשה כאשר עלה השחר והוא האור הנוצץ בפאת המזרח טרם צאת השמש

"וידעו אותה" - במשכב

"ויתעללו בה" - בשאר עניני ניאוף

"ויוצא" - הוציא אותה אל החוץ

"ויחזק האיש" - כי לא רצתה לצאת ואחז בה בעל כרחה להציל עצמו בחשבו כאשר יראוה כי יפה היא יתפייסו בה

"לשמוע לו" - לקבל דבריו

מצודת ציון

"אבו" - רצו

"וידעו" - ענין משכב

"ויתעללו" - ענין פועל ומעללים כמו (איכה א יב)אשר עולל לי