קטע:מצודות על שופטים יז ה

מצודת דוד

"וימלא" - מיכה חנך אחד מבניו לכהן לפניו ולעשות עבודת הדמות

"ויעש אפוד ותרפים" - את אלה עשה משלו מלבד הדמות ומסכה אשר משל אמו

"לו בית אלהים" - היה לו בית מוכן לעבודת הדמות ולזה שמה אמו את הדמות ומסכה בביתו

מצודת ציון

"אפוד" - עשוי בדמות אפוד שבמקדש

"ותרפים" - עשוים הם בצורת אדם ומדברים על ידי קסם

"וימלא" - ענין חנוך כמו (שמות כט ט)ומלאת יד אהרן