קטע:מצודות על שופטים יז ד

מצודת דוד

"ותקח אמו" - וכשקבלה שוב את הכסף נתנה לצורף מאתים בשכר פעולתו ומתשעה מאות נעשה הדמות ומסכה

"וישב" - חזר הבן והשיב הכסף לאמו כאומר הואיל ויצאה הגנבה מתחת ידי לא אשוב עוד לקחתה