קטע:מצודות על שופטים יז ג

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ונמצא הכסף משיבה אני אותו לך ונתנה הכסף לבנה

"מידי לבני" - לתנם מידי ליד בני לעשות מהם דמות ומסכה (ולא היתה עבודה זרה ממש אבל עשויה היא למחשבות אחרים להוריד עליה כחות עליונות להיות אמצעי ולפי הטעות אמרה לה')

"הקדש הקדשתי" - בהיותו עוד גנוב הקדשתיו באם ימצא הגנב

מצודת ציון

"פסל ומסכה" - פסל דמות עבודה זרה הנעשה במלאכת יד ומסכה עבודה זרה על ידי יציקת המתכת