מצודות על שופטים יד ו


מצודת דוד

"ולא הגיד" - על כי לא היה נחשב בעיניו לגודל גבורה להתהלל בדבר

"ומאומה אין בידו" - לא היה בידו דבר מה מכלי זיין להעזר בו

"כשסע הגדי" - רצה לומר בקלות כמו שקורעין את הגדי

מצודת ציון

"ותצלח" - ועברה כמו (שמואל ב יט יח)וצלחו הירדן

"וישסעהו" - ענין קריעה לשנים כמו (ויקרא א יז)ושסע אותו בכנפיו