קטע:מצודות על שופטים יג כג

מצודת דוד

"לא לקח" - לא היה מקבלם ברצון לשהאש תאכלם ולא היה מראה לנו את כל אלה הנפלאות שעשה המלאך להוציא האש

"וכעת" - רצה לומר ואם היא כאותו העת שאמרת רצה לומר עת מיתה לא היה אם כן משמיענו הבשורה ההיא כי איך תתקיים אם נמות מהרה

מצודת ציון

"לו" - אם כמו (לעיל ח יט) לו החייתם