קטע:מצודות על שופטים יג יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כל אשר" - אין לעשות עוד רק תשמור כל אשר צויתיה

"מכל וגו'" - רצה לומר וזהו שאמרתי מכל וגו'

מצודת ציון

"מגפן היין" - לפי שיש גפן שדה כמו שכתוב (מלכים ב ד לט)וימצא גפן שדה לזה אמר מגפן היין