קטע:מצודות על שופטים יג יב

מצודת דוד

"עתה יבא דבריך" - רצה לומר עד הנה הייתי כמסתפק אם יתקיימו דבריך אבל עתה הואיל ובאת שנית על ידי תפלתי נראה אם כן שדבר ה' הוא ובודאי יבוא דבריך לזאת אשאלך והודיעני מה יהיה משפט הנער איך להתנהג עמו ומה המעשה אשר אעשה לו

מצודת ציון

"משפט" - הנהגה וכן (שמואל א כז יא) וכה משפטו