קטע:מצודות על שופטים טז ל

מצודת דוד

"רבים" - מרובים במספר

"ויט" - הטה העמודים בידיו

"תמות וגו'" - אהיה נהרג עמהם רצה לומר כל כך אני חפץ במיתתם עד שאהרג עצמי עמהם