פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים טז יג

מצודת דוד

"עם המסכת" - עם השתי המסודר לאריגה ורצה לומר כאשר תעשה כזאת אז יותש כחי ובכל דבר אשר תאסרני לא אוכל לנתקם מעתה

"שבע מחלפות" - שבעה תלתלי הראש כי נזיר היה וגדל שער ראשו

"עד הנה וגו'" - רצה לומר אם רצית להתל בי בדרך שחוק הן עד הנה התלת בי ועשית את שלך אבל עתה הגידה לי האמת ואל תוסיף התל בי

מצודת ציון

"תארגי" - מלשון אריגה

"מחלפות" - הם קווצות ותלתלי שער הראש ועל כי יוחלפו בהתגלחם יקראו מחלפות

"המסכת" - הוא השתי כשהוא מסודר וערוך על יתד האריג ובמשנה בנגעים (יא ט) בנפש המסכת והמסדר השתי יקרא מיסך כמו (משנה שבת ז ב) והמיסך והעושה שתי בתי נירין