קטע:מצודות על שופטים טז ז

מצודת דוד

"כאחד האדם" - כשאר כל אדם

"אשר לא חרבו" - כפל הדבר לתוספת ביאור

מצודת ציון

"יתרים לחים" - חבלים משבטים לחים כמו (איוב ל יא)יתרי פתח

"חרבו" - יבשו כמו (בראשית ח יג)חרבו המים

"וחליתי" - תרגם יונתן ואחלוש