קטע:מצודות על שופטים טז ה

מצודת דוד

"איש" - כל איש ואיש מאתנו

"במה" - בעבור מה גדול כוחו כל כך ובמה יותש כוחו לשנוכל לאסרו ולענות אותו ביסורים

"פתי אותו וראי" - רצה לומר פתיהו שיאמר לך ואל תאמיני בו עד שתראי בנסיון שהאמת אתו

מצודת ציון

"פתי" - ענין הסתה והרבות דברים

"ואסרנוהו" - מלשון מאסר

"לענותו" - מלשון עינוי