קטע:מצודות על שופטים ז כב

מצודת דוד

"ויתקעו" - רצה לומר במה שתקעו שלש מאות שופרות שהוא דבר מבהיל בא מהומה ביניהם ומה' היתה שיהרגו זה את זה ובכל המחנה היתה כזאת

מצודת ציון

"על טבת" - עד טבת והוא שם מקום