קטע:מצודות על שופטים ז ח

מצודת דוד

"מתחת" - וגדעון היה בהר ממעל

"ואת כל וגו'" - המה הכורעים

"החזיק" - אחז בהם ללכת עמו

"ויקחו" - המלקקים לקחו מיתר העם צידם ושופרותיהם

מצודת ציון

"צדה" - מזון

"החזיק" - אחז