קטע:מצודות על שופטים ו ב

מצודת דוד

"מפני מדין" - להסתיר עצמן מפניהם

מצודת ציון

"ותעז" - מלשון עז וחזק

"המנהרות" - ענין אורה כמו (איוב ג ד)ואל תופע עליו נהרה והם מערות ולהם חלון יבוא בו אור היום

"המצדות" - מבצרים חזקים כמו (שמואל ב ה ז)מצודת ציון