קטע:מצודות על שופטים ה כו

מצודת דוד

"והלמה סיסרא" - הכתה ושברה את סיסרא והסירה ראשו ונגעה אותו בהכאה ופציעה ועם היתד חלפה רקתו מעבר אל עבר

"ידה וגו'" - אבל בקשה נפשה והושיטה ידה השמאלי לקחת יתד האהל וימינה הושיטה לקחת המקבת הקרוי הלמות עמלים על שם שהאנשים עמלים במלאכה ומכים בו לעשות מלאכתן

מצודת ציון

"ליתד" - הוא המסמר

"להלמות" - ענין הכאה

"עמלים" - מלשון עמל וטורח

"מחקה ראשו" - הסירה ראשו בדברי רבותינו זכרונם לברכה (בבא בתרא פט א)אין מוחקין במקום שגודשין ורצונו לומר אין מעבירין דבר מה על המדה להסיר הגודש

"ומחצה" - ענין נגוע ומוכה כמו (תהלים קי ו)מחץ ראש

"וחלפה" - ענין העברה מעבר לעבר כמו (ישעיהו ח ח)וחלף ביהודה

"רקתו" - הוא המקום שאצל העין